Kích thích tố

Altrenogest 4 mg/ml
D-cloprostenol (as sodium) 0.075 mg/ml Kích thích tố