Dạng bơm

Cloxacillin sodium + Cloxacillin benzathine Huyễn dịch trị viêm vú trong thời kỳ khô sữa
Cefoperazone sodium 250 mg/g Trị viêm vú trên bò trong thời kỳ cho sữa - Tác dụng dài trong 48 giờ