Kích thích tố

D-cloprostenol (as sodium) 0.075 mg/ml Kích thích tố