Thuốc kí sinh trùng

Phòng và điều trị các bệnh nhiễm giun sán trên trâu bò, gia cầm  
Toltrazuril 25 mg/ml Phòng trị cầu trùng trên gia cầm