Thuốc kí sinh trùng

ELIVEC 5mg/ml Dung dịch dùng ngoài Eprinomectin
Phòng và điều trị các bệnh nhiễm giun sán trên trâu bò, gia cầm
Toltrazuril 50 mg/ml Phòng và trị cầu trùng trên heo con, bê nghé, cừu non
Ivermectin 10 mg/ml Trị nội ngoại ký sinh trùng