Ước tổng sản lượng thủy sản tháng 11 đạt 490 nghìn tấn