Thuốc sát trùng

Thuốc sát trùng đậm đặc - không formaldehyde